Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Welkom

  Hartelijk welkom op deze NAYAN NV website voor Corné Port-Royal Chocolatier (hierna verkort de "Site").
  Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen NAYAN NV en haar Gebruikers beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de Gebruiker aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.
  De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de Gebruiker en NAYAN NV . Wanneer de Gebruiker op de Site vertoeft, bevestigt hij de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Voorgaande is van toepassing ongeacht U de Site raadpleegt in of buiten België. Indien U bepaalde extra diensten van deze Site gebruikt, zullen wij U de bijkomende voorwaarden meedelen, en zullen ook deze behoren tot de Algemene Voorwaarden.
  Huidige Algemene Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

  De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt.. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren huidige Algemene Voorwaarden.

  De gebruikte termen in deze Algemene Voorwaarden werden, indien nodig, gedefinieerd in artikel 18 van de Algemene Voorwaarden.

 2. Juistheid van de gegevens

  De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de Gebruiker vindt op de 'Bestel Info Pagina', zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder U hiervan expliciet op de hoogte te brengen. NAYAN NV poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken.
  NAYAN NV zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

 3. Prijzen

  Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal U zo snel mogelijk worden geïnformeerd. U kan in voormeld geval kosteloos uw bestelling annuleren. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taxen dewelke door de ontvanger moeten betaald worden.

 4. Online bestellen

  Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Het orderproces omvat de volgende stappen:

  1. Kies uw product en voeg het toe aan de shopping cart;
  2. Kies een leveringsmethode;
  3. Geef het leveringsadres in;
  4. Geef het facturatieadres in samen met de betalingsinformatie;
  5. U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
  6. U zal de kans hebben een samenvatting van uw bestelling te bekijken.

  Na het plaatsen van een bestelling zal U van NAYAN NV een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien U met een kredietkaart betaalt, zal U tevens een email ontvangen met de status van uw betaling. Zodra de goederen worden opgestuurd (the "Shipping Notification E-mail") zal U tevens een verwittiging ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte stockbreuk zullen wij U informeren en behouden wij ons het recht voor om de reservatie voor een bestelling te annuleren.

 5. Betaling

  De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de Site vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin U heeft besteld. Ogone zal U tevens een update sturen. Voor onze betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy.

  Sommige bedrijven, gelegen in bepaalde landen en in het bezit van een geldig BTW nummer, hebben de mogelijkheid te betalen nà ontvangst van het factuur. NAYAN NV behoudt zich het recht voor om, indien wij een ongunstige kredietrating krijgen, een vooruitbetaling te vragen bij een eerste bestelling.

  In afwijking van artikel 1583 BW, blijft NAYAN NV eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

 6. Verkoopsovereenkomst

  Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

  NAYAN NV behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
  • wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf weder te verkopen;
  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
  • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  • bij overmacht.

 7. Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

  Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Speciale regels:

  • Postbus adressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.
  • Zaterdaglevering is enkel mogelijk in België en Frankrijk. Voor de overige landen wordt er geleverd van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
  • Via onze worden de producten in de UK geleverd met uitzondering van het 'Isle of Man' of de 'Channel Islands'.
  • U bestellen voor bestemmingen op het vasteland in Frankrijk (niet de overzeese gebieden).
  • Via onze Site kan U bestellen voor bestemmingen op het vasteland in Spanje (niet de eilanden zoals de Balearen of de Canarische eilanden).

 8. Leveringen

  Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat (zie punt 7). De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden.
  Bijna alle goederen worden verstuurd vanuit NAYAN NV. Als uw order niet tijdig wordt geleverd kan U ons steeds contacteren op cs-corneportroyal@nayan.be met vermelding van uw klantennummer of ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de orderbevestigingse-mail uit te sturen dan kan U deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd.
  De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier. Voor het in ontvangst nemen van de goederen wordt een handtekening vereist. U aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de Aanvrager, indien deze zich op het door U aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal U worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een 2de aanbieding. Dit kan telefonisch of via een kaartje in de brievenbus. Een overzicht van de leveringsmethodes, hun garanties en beperkingen kan u vinden op onze leveringsinstructies

 9. Gebrekkig product of verkeerde levering

  Bij ontvangst moet U de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien U van mening bent dat de levering niet conform de aanvraag is, tekent U de leveringsbon niet af en/of vermeldt U duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Gelieve ons binnen de 24 uur, met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend email adres : cs-corneportroyal@nayan.be.

 10. Verkoop op afstand
  De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering

  Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar NAYAN NV.
  Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door NAYAN NV op voorwaarde dat U de artikelen niet in gebruik hebt genomen.
  Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:

  Stap 1: Contacteer cs-corneportroyal@nayan.be en vermeld uw ordernummer. Wij zullen U per e-mail onze retourinstructies toesturen. De retourkosten, die wij zullen vermelden in deze email, zijn ten uwen laste.

  Stap 2: Verpak de goederen voor U ze terugstuurt (stuur enkel niet gebruikte goederen terug, in originele verpakking en volledig met originele etiketten, accessoires, gebruiksaanwijzing, en garantie). De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.

  Stap 3: Druk het retouretiket af en kleef deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres, de koeriersnaam).

  Stap 4: Mocht U vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan moet U de goederen binnen de 14 dagen terugsturen naar ons.

  Stap 5: Als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal U binnen de 30 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij U dit laten weten.

  Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours, dient U zich te wenden tot de winkel waar U de goederen heeft aangekocht.

 11. Beperking van de aansprakelijkheid

  Gebruik van de Site : NAYAN NV is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (inclusief maar niet beperkt tot 'verlies van winst').

  a. Wettelijke garantie:
  Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.
  De wettelijke garantie is ook van toepassing op artikelen met een kortere vervaldatum, de termijn van de garantie is dan beperkt tot de houdbaarheidsdatum op de verpakking van bv. de voedingsmiddelen.

  c. Garantie- voorwaarden:
  Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  d. Uitsluitingen:
  De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door de Verkoper aangewezen derde.

  Gebruik van de goederen : NAYAN NV is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

  Levering en andere uitsluitingen : NAYAN NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van NAYAN NV, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.

  De volledige aansprakelijkheid van NAYAN NV zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

 12. Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de Site

  De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van NAYAN NV kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.
  Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door NAYAN NV worden aangewend.

 13. Beëindiging

  Annulatie door NAYAN NV van de verkoopsovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

 14. Intellectueel Eigendomsrecht

  NAYAN NV heeft deze Site voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Site worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van NAYAN NV. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Dit alles evenwel met uitzondering van het volgende :
  U mag de inhoud downloaden en hiervan één kopij maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat U de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.
  Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van NAYAN NV. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden. De technologie wordt verstrekt en beheerd door NAYAN NV.
  Alle beelden op deze website zijn eigendom van NAYAN NV. De reproductie van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

 15. Privacy policy

  NAYAN NV erkent het belang van de privésfeer. Onze privacy policy kan U terugvinden door hier te klikken. Deze privacy policy voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangebracht door NAYAN NV. Door het gebruik van deze Site aanvaardt de Gebruiker impliciet de Privacy Policy.
  Door te bestellen via de Site van NAYAN NV, staat de Gebruiker NAYAN NV uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. NAYAN NV zal de gegevens mogen opslaan voor gebruik voor andere door haar beheerde webshops, waaronder deze van Gift.be, Giftsforeurope.com en dergelijke meer, doch niet aan derden zonder enige relatie met NAYAN NV.
  De Gebruiker heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 16. Definities

  In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

  • Algemene Verkoopsvoorwaarden: Deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
  • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
  • NAYAN NV: NAYAN NV, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Bruanestraat 8, en exploitatiezetel te 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D en geregistreerd in het RPR te Kortrijk onder het nummer BE 0806.661.106;
  • Gebruiker: een gebruiker van deze website, meerbepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
  • Ogone: de verwerkingsfirma voor de betalingen, zijnde Ogone, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan, 270, 1150 Brussel en ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0459.360.623;
  • Site: Verzameling van bij elkaar horende pagina's op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van www.corneportroyal.com De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.
  • Verkoop: het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op het moment van ontvangst van de betaling komt de verkoop tot stand.

 17. Wetgeving

  De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).
  Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

  U kan ook steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een geschillenregeling.

 18. Namaak

  NAYAN NV wenst zijn consumenten ook te beschermen tegen de verkoop van namaakproducten online. Daarom verwijst NAYAN NV graag naar de tips van het Europees Centrum voor de Consument om te vermijden dat je namaak koopt. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

 19. Slot

  Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de Gebruiker.
  Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens : cs-corneportroyal@nayan.be , tel. +32 (0)28 96 28 53.

  Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 04/03/2019.

Sign up

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

en wees als eerste op de hoogte van onze nieuwe chocolade en aanbiedingen.

 
Onjuist e-mailadres. Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.

Bedankt voor je inschrijving.

Free chocolate Schrijf je in